สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจเดือนธันวาคม 2566 แบบสขร.1 [ 16 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................