องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่  24  มีนาคม  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้จัดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  56 คน ระยะเวลาการอบรม จำนวน  1 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และประใบฎีกา พิศ อาจารสุโภ รองเจ้าอาวาสวัดพังเทียม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และได้รับความกรุณาจากนายอิทธิศักดิ์  อินทร์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมเป็นประธานในพิธีเปิด 

2023-09-26
2023-09-11
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-26