องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
 


โครงการ "การยกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)" ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม


วันที่ 31 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดำเนินโครงการ "การยกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)" ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน โดยภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้พื้นฐานอุปกรณ์ loT และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ loT กับการเกษตร ส่วนภาคบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ การออกแบบและสร้างตู้ควบคุมการรดน้ำแปลงเกษตรอัจฉริยะแอปพลิเคชัน Home assistant  

2024-06-05
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-09
2024-05-09
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-21
2024-03-15
2024-02-22