องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
 


การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พังเทียม ประจำปีงบประมาณ 2566


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม  จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุน  ประจำปี  2565  และพิจารณาอนุมัติแผนสุขภาพชุมชน  กองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.พังเทียม  เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรคให้กับประชาชนตำบลพังเทียม  เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2566  ณ  หอประชุม  อบต.พังเทียม

2023-09-26
2023-09-11
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-09
2023-08-09
2023-08-03
2023-07-26