องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา :www.phungtheam.go.th

 
 

 


โครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฯและได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพระทองคำและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังเทียม มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

2024-07-09
2024-07-08
2024-06-28
2024-06-24
2024-06-21
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-05
2024-05-29
2024-05-28