องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

สถาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่ของพื้นที่องค์องค์การบริการส่วนตำบล
ข้อมูลทั่วไป
          ทำเลที่ตั้งตำบล   องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมเป็น 1 ใน  5 องค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภอพระทองคำ  ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  4  กิโลเมตร จนถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม  ซึ่งตั้งอยู่เลขที่  103 หมู่ที่  1  บ้านพังเทียม  ตำบลพังเทียม  อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา  โดยได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539
สภาพภูมิประเทศตำบลเป็นพื้นที่ราบสูง  ลักษณะป่าโปร่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย  มีชั้นดินเกลือใต้ดิน  แหล่งน้ำส่วนใหญ่เป็นห้วยขนาดเล็ก  ไม่มีต้นน้ำ
         เขตปกครอง  รวม 20 หมู่บ้าน  คือ
 
                หมู่ที่ บ้านพังเทียม                        ผู้ใหญ่บ้าน  นายวินย์    บำรุงกุล
                หมู่ที่ 2  บ้านโพนไพล                       ผู้ใหญ่บ้าน  นายศุภกรณ์   บัวหอม
                หมู่ที่ 3  บ้านชายพะเนา                    ผู้ใหญบ้าน  นายสนั่น   เอี่ยมทอง
                หมู่ที่ บ้านหนองโพธิ์                      ผู้ใหญ่บ้าน  นายชำนาญ   ใจซื่อ
                หมู่ที่ บ้านหัวถนน                         ผู้ใหญ่บ้าน  นายยุทธพันธ์   ผมงาม
                หมู่ที่ 6  บ้านทองหลาง                       กำนัน          นายเอกลักษณ์   พรสันเทียะ
                หมู่ที่ บ้านหนองปลาไหล                ผู้ใหญ่บ้าน  นายเลิศ   ปิ่นสันเทียะ
                หมู่ที่ บ้านหนองกก                        ผู้ใหญ่บ้าน  นายพิพัฒน์   สุขนอก
                หมู่ที่ บ้านโกรกช้างน้อย                ผู้ใหญ่บ้าน  นายชำนาญ  ใจซื่อ
                หมู่ที่ 10 บ้านบึงน้อย                         ผู้ใหญ่บ้าน  นายบุญมา   พับจัสตุรัส
                หมู่ที่ 11 บ้านบึงน้อย                         ผู้ใหญ่บ้าน  นายประเสริฐ   รักงาม
                หมู่ที่ 12 บ้านหนองแห้ว                     ผู้ใหญ่บ้าน  นางสมควร   อินทรประสิทธิ์
                หมู่ที่ 13 บ้านโนนทอง                        ผู้ใหญ่บ้าน  
                หมู่ที่ 14 บ้านหัวทำนบ                       ผู้ใหญ่บ้าน  นายสมหมาย   ศรอินทร์
                หมู่ที่ 15 บ้านสระตาล                         ผู้ใหญ่บ้าน นายเกิน   คงรอด
                หมู่ที่ 16 บ้านห้วยยางโนนมะค่า         ผู้ใหญ่บ้าน   นายประจูม   ค้าของ
                หมู่ที่ 17 บ้านโนนไทรโยง                 ผู้ใหญ่บ้าน  นายอดุลย์   หมั่นการ
                หมู่ที่ 18 บ้านยางสามต้น                    ผู้ใหญ่บ้าน  นายเทียม   แป้นพุดซา
                หมู่ที่ 19 บ้านทองหลางพัฒนา            ผู้ใหญ่บ้าน  นายสด  ไชยสันเทียะ
                หมู่ที่ 20 บ้านป่าเพกาโนนพุดซา        ผู้ใหญ่บ้าน  นายชิต   รักงาม

อาณาเขต

         ทิศเหนือ         เขตติดต่อกับตำบลสระพระ   และตำบลทัพรั้ง  อำเภอพระทองคำ
         ทิศใต้             เขตติดต่อกับตำบลสายออ   อำเภอโนนไทย
         ทิศตะวันออก  เขตติดต่อกับตำบลสายออ  อำเภอโนนไทย
         ทิศตะวันตก    เขตติดต่อกับตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย

เนื่อที่
         พื้นที่อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม  มีเนื้อที่ประมาณ  82.497  ตารางกิโลเมตร  หรือ 51,560.625  ไร่
สภาพภูประเทศ

          สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบใช้ทำนา  ส่วนสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอดลาดเล็กน้อยทางทิศเหนือ  ใช้ปลูกพืชไร่และไม้ผล  แหล่งน้ำที่สำคัญ  ได้แก่อ่างเก็บน้ำชายพะเนา  อ่างเก็บน้ำหนองกก  และสระห้วยยาง  มีห้วยกุดพิมานและห้วยยางไหลผ่านตอนกลาง  ห้วยดานและห้วยน้อยไหลผ่านทางทิศตะวันตกของพื้นที่

สภาพภูมิอากาศ
          ลักษณะภูมิอากาศของตำบล  จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical  monsoonclimate)  ซึ่งแบ่งได้ ฤดู  คือ  ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลและมหาสมุทรทำให้มีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุกส่วนฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  โดยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมา  สำหรับฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งมีอากาศร้อนและอบอ้าว
จากสถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศจังหวัดนครราชสีมาได้นำมาใช้พิจารณาเป็นตัวแทนลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่ตำบล  สรุปได้ดังนี้
ปริมาณน้ำฝน  มีปริมาณน้ำฝนรวมเฉลี่ยทั้งปี  1,023.3  มิลลิเมตร  จำนวนวันฝนตกประมาณ  120.3  วัน  เดือนกันยายนมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด  221.8  มิลลิเมตร และเดือนธันวามคมมปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด 3.4 มิลลิเมตร
อุณภูมิ 
          มีอุณภูมิเฉลี่ยทั้งปี  27.1  องศาเซลเซียส  เดือนเมษายนมีอุณภูมิสูงเฉลี่ยสูงสุด  29.8  องศาเซลเซียส  และเดือนธันวาคมมีอุณภูมิเฉลี่ยต่ำสุด  23.3 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ 
           มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี 70.0 เปอร์เซนต์  เดือนกันยายนมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด  80  เปอร์เซนต์  และเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ำสุด  61  เปอร์เซนต์
การวิเคราห์ช่วงฤดูเพาะปลูกพืช