องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายกฤษดา    ปิ่นทอง   
 


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
 


เบอร์โทร 081-8794443นางจิตนภา เลาหะนาคีวงศ์


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม


เบอร์โทร 081-8798586น.ส.พิณพิชญา บาทขุนทด

นางสาวชุติกาญจน์ จู๋หมื่นไวย
หน้าสำนักปลัด
ผอ.กองคลัง
เบอร์โทร 089-5799843

เบอร์โทร 091-8874044

นายสยาม  บัวหอม

นางสาวพรกมล  ทองขุนวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 081-2658919

เบอร์โทร 093-3290749