องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 


นางสาวพรกมล ทองขุนวงศ์   
 


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 นางนริศรา    โกฏสันเทียะ

นางสำรอง    ผงขาว นางสมหมาย    ยิ้มละมูล
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวน้ำฝน    ชาญณรงค์
นางสาวจีรนันท์  งอมสันเทียะ นางสาวนิภาพร สุขนอก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 


นายภิญโญ    บำรุงกุล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ