องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ การพัฒนาองค์การบริส่วนตำบลพังเทียม