องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.phungtheam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]50
22 ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 17 ม.ค. 2566 ]25
23 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 พ.ย. 2565 ]34
24 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 1 พ.ย. 2565 ]26
25 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]7
26 ประชาสัมพันธ์อบรมส่งเสริมอาชีพ อบต.พังเทียม ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]14
27 รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 29 ก.ย. 2565 ]11
28 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.พังเทียม [ 22 ก.ย. 2565 ]12
29 รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ตำบลพังเทียม [ 1 ก.ย. 2565 ]23
30 แผ่นพับถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 17 ส.ค. 2565 ]44
31 แผ่นพับการจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs [ 17 ส.ค. 2565 ]34
32 ประชาสัมพันธ์(ร่าง) แนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 18 ก.ค. 2565 ]68
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2565 ]78
34 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 22 มิ.ย. 2565 ]238
35 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]85
36 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.พังเทียม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]77
37 แหล่งกำเนิดมลพิษกับการปฏิบัติตามมาตรา 80 ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 [ 20 พ.ค. 2565 ]50
38 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 [ 9 พ.ค. 2565 ]32
39 แผ่นพับฝุ่น PM 2.5 [ 9 พ.ค. 2565 ]43
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 3 ก.พ. 2565 ]70
 
|1หน้า 2|3